ઇન્સ્ટૉલેશન આર્ટ 

સાહિત્યના આધુનિક અને અનુઆધુનિક વારાફેરા દરમ્યાન સાહિત્યશબ્દ ભીંસમાં આવ્યો અને પરિદૃશ્ય ઘણું બધું બદલાયું હવે હું ઇન્ડિયન કે અમેરિકન-ઇન્ડિયન કે એશિયન ? હવે હું ગુજરાતી કેટલો ? હવે મારા હિન્દુ હોવાનું શું વજૂદ ? દરેક વ્યક્તિના ચહેરા જેવો દુનિયામાં એક બીજો ચહેરો પણ હોય છે એ વાત આ વખતે આમ્સ્ટર્ડામમાં મારા પૂરતી સાચી પડી. ચિ. મદીરને ત્યાં એનાં મિત્રોએ મારા …

સઘન વાચન અને ગોખણ

સાહિત્યરચનાને આત્મસાત્ કરવા માટે સઘન વાચન જરૂરી. પછી એનું ગોખણ. સભામાં આખેઆખું બોલી જવાય. વટ પડે. શ્રીહર્ષ ભલે કાવ્યના તરીકાથી પણ ગૌરવ તો કરે છે, જ્ઞાનનું. એક જ શ્લોકના ત્રણ-ત્રણ ચચ્ચાર અર્થ થતા હોય. સંસ્કૃત સાહિત્યના મારા વિદ્યાભ્યાસની કેટલીક વાતો આજે મારે તમારી સાથે શૅઅર કરવી છે. કંઇક સાહિત્યોપયોગી એમાં પણ સંતાયેલું છે. બી.એ. ઍમ.એ.-માં મારો મુખ્ય વિષય ગુજરાતી, અને …

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com